प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली
सम्पर्क ठेगाना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार

काठमाडौ, नेपाल।

फोन: +९७७-१- ४२११०००, ४२११०२५, ४२११०४०, ४२११०३५, ४२११०८०, ४२११०७३, ४२११०२१, ४२११०३८

फ्याक्सः +९७७-१- ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२१, ४२११०४७,

अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०७०७०११११

पो ब. नं. २३३१२

Email: info{at}nepal.gov.np